Maďarské mýto

Lexikon

Přiznání: Poskytování údajů sloužících jako základ pro určování povinnosti zaplacení mýtného, vztahující se na použití základního jednotkového úseku zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem podléhajícím poplatku.

 

Spolupracující při přiznání: poskytovatel služeb, jehož služby budou využívané v zájmu plnění povinnosti přiznání používání pozemních komunikací předepsané pro vozidla podléhající poplatku zákonem č. LXVII z roku 2013 (Útdíjtörvény- Zákon o mýtném).

 

Cenová kategorie: kategorizace vozidel podle jednotlivých charakteristik, aplikovaná při určování sazby.

 

Nedílný poskytovatel mýtného: je takový poskytovatel mýtného, který je povinný zabezpečit možnost získat oprávnění používání pozemních komunikací v rámci systému UD pro všechny povinné platit poplatek.

 

Palubní přístroj: instrument vhodný pro podporu činnosti vybírání elektronického silničního poplatku, je soubor takových hardwarových a softwarových prvků, který je vhodný pro posbírání, skladování, zpracování, příjem z dálky a odesílání dat potřebných k vykonání úkonů elektronického vybírání mýtného.

 

Dozorčí orgán: nařízením určená organizace, která v rámci úřední kontroly dohlíží na zákonitost činnosti Výběrčího mýtného a Poskytovatele mýtného určené v Zákoně o mýtném (zákon č. LXVII. z roku 2013) nebo spadající pod účinnost právních předpisů vydaných na základě zmocnění obsaženého v tomto zákoně.

 

Poplatek za užívání: za užívání úseku pozemní komunikace podléhající poplatku za užívání splatný poplatek – vozidly patřící do cenových kategorií určených vládním nařízením – na dobu oprávnění k užívání včetně daně z přidané hodnoty.

 

Infrastrukturální poplatek: složka silničního poplatku sloužící k úhradě nákladů vzniklých při výstavbě, údržbě, provozu a rozvoji základních jednotkových úseků pozemní komunikace podléhajících poplatku.

 

Evidence vozidel: evidence vztahující se na silniční dopravu podle zákona o evidenci vztahující se na silniční dopravu.

 

Poplatek za vnější náklady: složka silničního poplatku sloužící pro úhradu nákladů vyvstávajících v souvislosti s znečištěním ovzduší, respektive s poruchou sluchu způsobenou hlukem.

 

Smluvní plátce poplatku: je fyzická osoba, právnická osoba nebo hospodářská společnost bez právní osobnosti, která se smluvně zavázala k zaplacení poplatku vztahující se na jedno nebo více vozidel v zájmu použití základního jednotkového úseku zpoplatněné pozemní komunikace.

 

Osvědčující orgán: je orgán, který osvědčuje způsobilost průchodových systémových prvků elektronického systému vybírání poplatku.

 

Systém UD: je elektronický systém umožňující podporu kontroly přiznání, výměr, výběr, zaplacení mýtného a zákonnost používání základního jednotkového úseku zpoplatněné pozemní komunikace.

 

Silniční poplatek (mýtné): splatný poplatek včetně daně z přidané hodnoty, vyměřený Výběrčím mýtného za použití základního jednotkového úseku zpoplatněné pozemní komunikace na základě použití pozemních komunikací úměrný ujeté vzdálenosti.

 

Osoba povinná platit poplatek: v prvé řadě Smluvní plátce poplatku, není-li takový, pak provozovatel vozidla, respektive uživatel pozemní komunikace bezohledně na jeho státní příslušnost nebo na zemi, ve které je vozidlo jim řízené, jsoucí v jeho držení nebo majetku evidované.

 

Základní jednotkový úsek zpoplatněné pozemní komunikace: zpoplatněný úsek pozemní komunikační sítě jejíž začátek a konec je vymezen úsekem kilometráže.

 

Motorové vozidlo povinné platit mýtné: nákladní vozidlo s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny, tahač – včetně i návěsového tahače -, dále souprava skládající se z takového vozidla a z přívěsu nebo návěsu;

 

Výběr mýtného: souhrn všech činností, které směřují na výběr mýtného.

 

Výběrčí mýtného: ustanovená organizace, oprávněna k provozování systému UD, pomocí jehož používání k výměře částky splatného mýtného a jeho výběru prostřednictvím Poskytovatele mýtného.

 

Poskytovatel mýtného: nezávisle na místě jejího zaregistrování je to taková hospodářská organizace, která umožňuje přístup k systému UD na území Maďarska pro Uživatele pozemních komunikací.

 

Užívání pozemních komunikací: používání základního jednotkového úseku pozemní komunikace za účelem dopravy

 

Uživatel pozemních komunikací: řidič vozidla při používání pozemních komunikací

 

Silniční úsek: taková, z hlediska dopravy souvislá část pozemní komunikace, jejíž začátek a konec je vymezen úsekem kilometráže.

 

Provozovatel: majitel vozidla, dále kdo je zapsaný do evidence jako zákonně oprávněný k provozování vozidla na základě zákona o evidenci cestného provozu, nebo majitel, respektive provozovatel zapsaný do dokladu (technický průkaz) vydaného úřadem státu, ve kterém je provozovna vozidla.

 

Relační lístek: je předem zakoupené oprávnění vztahující se na použití nejméně jednoho, předem určeného Základního jednotkového úseku zpoplatněné pozemní komunikace jedním, předem určeným Motorovým vozidlem povinným platit mýtné.